کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
تماس با واحد خرید

تماس با اداره خرید

تماس با واحد خرید

کاظم دشت بزرگی
سمت : مدیر خرید
شماره تماس : ۰۶۱۳۳۳۱۱۱۰۶ -۰۶۱۳۳۱۴۵۰۵۰     فاکس : ۰۶۱۳۳۳۱۱۱۰۱
 آدرس : اهواز کیلومتر ۹ جاده اهواز خرمشهر      صندوق پستی : ۷۷۵-۶۱۳۳۵
پست الکترونیک : K-dashtebozorgi@insig.ir

*************************************************
علی حسین حجتی نیا
سمت : رئیس خدمات بازرگانی و خرید خارج
شماره تماس : ۰۶۱۳۳۳۱۳۰۱۳    فاکس : ۰۶۱۳۳۳۱۱۱۰۱
صندوق پستی : ۷۷۵-۶۱۳۳۵
پست الکترونیک : hojjatinia@insig.ir

*************************************************
سید علیرضا مرعشی زاده
سمت : رئیس خرید مواد نسوز ، افزودنی و شیمیایی
شماره تماس : ۰۶۱۳۳۳۱۱۱۰۲   فاکس : ۰۶۱۳۳۱۴۲۸۸۸
پست الکترونیک : marashizadeh@insig.ir

*************************************************
 احمد نوری
سمت : رئیس خرید ضایعات فلزی و برنامه ریزی خرید
شماره تماس: ۰۶۱۳۳۳۱۱۱۰۴   فاکس : ۰۶۱۳۳۱۴۵۷۴۹
پست الکترونیک : a-noori@insig.ir

*************************************************
مهدی جهان پناه
واحد : خرید استاندارد
شماره تماس: ۰۶۱۳۳۱۴۲۹۹۵       فاکس:  ۰۶۱۳۳۱۴۲۹۵۱
پست الکترونیکی : pc_jahan@yahoo.com

*************************************************
علی حسن پور
واحد : خرید مواد اولیه و ضایعات فلزی
شماره تماس : ۳۳۳۱۱۱۰۶-۰۶۱- ۳۳۱۴۲۹۳۹ -۰۶۱     فاکس : ۳۳۱۴۲۳۹۳-۰۶۱
پست الکترونیکی:ali_hasan_pour @yahoo.com
کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.